လုပ်ဆောင်ချက်ဖွဲ့ပုံ (Dong Lu စာကြည့်တိုက်)

ပထမထပ်စာအုပ်သိုလှောင်ခန်း- သဘာဝသိပ္ပံပညာ

N မှ Z အထိ စာအုပ်များ စုစုပေါင်း ၁၁ မျိုး ထိန်းသိမ်းသိုလှောင်ထားပါသည်။

ဒုတိယထပ်စာအုပ်သိုလှောင်ခန်း- လူမှုရေးသိပ္ပံပညာ

စာအုပ်မျိုး  စုစုပေါင်း (၉) မျိုး  သိုလှောင် 

ထားပါသည်။

ဒုတိယထပ် (အခန်း ၂၀၆)

စာပေ (I) ၊ အနုပညာ (J) ဆိုင်ရာ  စာအုပ်များငှားခန်း

တတိယထပ် တရုတ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော လူမှုရေးသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ နမူနာစာအုပ်များ သိုလှောင်ခန်း(အခန်း ၃၀၇)

လူမှုရေးသိပ္ပံပညာစာအုပ် Aကနေ Jအထိ စာအုပ် ၁၁ မျိုး သိုလှောင်ထားရှိပါသည်။

တတိယထပ် နိုင်ငံခြားဘာသာ နမူနာစာအုပ်များသိုလှောင်ခန်း (အခန်း ၃၀၆)

နိုင်ငံခြားဘာသာစာအုပ်(၂၂ မျိုး) ကို အကုန်သိမ်းဆည်းသိုလှောင်ထားပါသည်။

စတုတ္ထအထပ် တရုတ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသောနမူနာစာအုပ်များသိုလှောင်ခန်း (အခန်း ၄၀၈-၄၀၉)

စတုတ္ထအထပ်စာအုပ်ခန်းကြီး(အခန်း၄၀၈နှင့် ၄၀၉) bound volume စာအုပ်များသည် Cheng Gong စာကြည့်တိုက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ထားပါသည်။ (ငှားလိုသူသည် ပထမထပ် စာအုပ်ငှားကောင်တာတွင် စာတမ်းငှားလိုမှုကိုကြိုတင်ချိန်းနိုင်ပါသည်။

ယခု ဤစာအုပ်ခန်းကြီးတွင် သဘာဝသိပ္ပံပညာစာအုပ်များ N မျိုး— Z မျိုး၊ ယူနန်တက္ကသိုလ် ဥပဒေဆိုင်ရာ နမူနာစာအုပ် များ၊ K မျိုးနမူနာစာအုပ်များ သိုလှောင် ထားပါသည်။

စတုတ္ထအထပ်သတင်းစာခန်း (အခန်း ၄၀၇)-

၁၉၄၉ခုနှစ်မတိုင်ခင် သတင်းစာများ၊ ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ခုနှစ် bound volume စာအုပ်များ သိုလှောင်ထားပါသည်။

စတုတ္ထအထပ်စာနယ်ဇင်းဖတ်ခန်း (အခန်း၄၀၆)-

လက်ရှိထုတ်ဝေနေသောစာနယ်ဇင်းများသိုလှောင်ထားပါသည်။

ပဉ္စမအထပ်- ရှေးဟောင်းစာအုပ်ခန်း၊ ကျုံ့မုစာအုပ်ခန်း၊ ဝေရွှင်စာအုပ်ခန်း၊ လှုဒါန်းစာအုပ်ခန်းစသည့်စာအုပ်ခန်းများရှိပါသည်။

ကျုံ့မုစာအုပ်ခန်း (အခန်း၅၀၂) - မငှားနိုင်ပါ။ အခန်းတွင်းသာဖတ်နိုင်ပါသည်။

ဝေရွှင်စာအုပ်ခန်း(အခန်း ၅၀၈) - မငှား နိုင်ပါ။ အခန်းတွင်းသာဖတ်နိုင်ပါသည်။

လှုဒါန်းစာအုပ်ခန်းဖြစ်သော မူလအခန်း၅၀၅ အတွင်းယူနန်တက္ကသိုလ်စာအုပ်ခန်း၊ လှုဒါန်း စာအုပ်များကို Cheng Gongသို့ ပြောင်းရွှေ့ထားပါသည်။

ယခုအခန်း၅၀၅ အတွင်းတွင် မဟာဘွဲ့ယူစာတမ်းများ၊ ဒေါက်တာဘွဲ့ယူစာတမ်းများ သိုလှောင်ထားပါသည်။ စာအုပ်တစ်တွဲ ငှားနိုင်ပြီး စာအုပ်ငှားသက်တမ်းသည် ၃၀ ရက် ဖြစ်ပါသည်။

 

ယခုစာအုပ်ငှားယူရာနေရာ

၁။ ပထမထပ်ငှားယူနှင့်ပြန်ပေးရာနေရာ  (အခန်း ၁၁၃)

ဤအခန်းသည် ပထမထပ်နှင့်ဒုတိယထပ်ရှိ ငှားယူနိုင်သည့်စာအုပ်ခန်းကစာတမ်းများ ငှားဖတ်ခြင်းနှင့် free interlibrary loan system ကို တာဝန်ယူပါသည်။

၂။ဒုတိယထပ်စာပေ၊ အနုပညာဆိုင်ရာစာအုပ်များငှားခန်း (အခန်း၂၀၆ )

ဤအခန်းသည် စာအုပ်ငှားပေးခြင်းနှင့်ပြန်လက်ခံပေးခြင်း၊ Dong Lu စာကြည့်တိုက်က ငှားသွားသော စာအုပ်များပြန်လက်ခံပေးခြင်း စသည့်တာဝန်ကိုယူပါသည်။

၃။တတိယထပ် တရုတ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသောနမူနာစာအုပ်များသိုလှောင်ခန်း(အခန်း ၃၀၆)

ဤအခန်းသည် အခန်း၃၀၆၊ ၃၀၇ ၊ ၄၀၈ - ၄၀၉များ၏တရုတ်ဘသသာနှင့် နိုင်ငံခြားဘာသာ နမူနာစာအုပ်များငှားခြင်းကို တာဝန်ယူပါသည်။

၄။စတုတ္ထအထပ်  မဂ္ဂဇင်းနှင့်သတင်းစာဖတ်ခန်း(အခန်း၄၀၆ )

ဤအခန်းသည် လက်ရှိမဂ္ဂဇင်း၊ လက်ရှိသတင်းစာ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ(၁၉၁၂- ၁၉၄၉ခုနှစ်အထိ)ကာလ သတင်းစာများ ငှားဖတ်ခြင်းကို  တာဝန်ယူပါသည်။

၅၊ ပဉ္စမအထပ်  ဝိဇ္ဇာပညာရပ်စာတမ်းများသိုလှောင်ခန်း(အခန်း ၅၀၄)

ဤအခန်းသည် ပဉ္စမအထပ်က စာအုပ်သိုလှောင်ခန်းများ၏စာတမ်းများ ငှားဖတ်ခြင်းကို တာဝန်ယူပါသည်။