စာအုပ်ငှါးရန်သတ်မှတ်ချက်များ-

ကျောင်းသားများ(ရိုးရိုးလေးနှစ်သင်ကျောင်းသား၊ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသား၊ ဒေါက်တာ) သည်  စာအုပ် စုစုပေါင်း ၁၅ အုပ်စီ ငှါးနိုင်သည်။

တရုတ်ဘာသာစာအုပ် (၁၅) အုပ် ထက်မများ၊ နိုင်ငံခြားဘာသာစာအုပ်(၂) အုပ် ထက်မများငှါးနိုင်သည်။

မဟာဘွဲ့ယူစာတမ်းနှင့် ဒေါက်တာဘွဲ့ယူစာတမ်း (၁)တွဲငှားနိုင်၍ ငှါးသည့် ကန်သတ်ရက်မပြောင်းခြေ။

ကျောင်းဆရာများနှင့် ကျောင်းဝန်ထမ်းများသည်  စာအုပ် စုစုပေါင်း (၂၀) အုပ်စီ ငှါးနိုင်သည်။

တရုတ်ဘာသာစာအုပ် (၂၀) အုပ် ထက်မများ၊ နိုင်ငံခြားဘာသာစာအုပ်(၂၀) အုပ် ထက်မများငှါးနိုင်သည်။

မဟာဘွဲ့ယူစာတမ်းနှင့် ဒေါက်တာဘွဲ့ယူစာတမ်း (၁)တွဲငှားနိုင်၍ ငှါးသည့် ကန်သတ်ရက်မပြောင်းခြေ။