ฐานข้อมูลเรื่องพันธุ์ไม้ในมณฑลยูนนาน

ฐานข้อมูลเรื่องพันธุ์ไม้ในมณฑลยูนนานเป็นโครงการหนึ่งในโครงการ 211 ในระยะที่ 3 ก่อตั้งขึ้นโดยหอสมุดมหาวิทยาลัยยูนนาน โดยมีทั้งข่าว รายงานการประชุม บทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดอกไม้ชนิดต่างๆ ในรูปแบบของหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยานิพนธ์ รูปภาพ วิดีโอ สมุดรายนามของธุรกิจและการบริการอื่นๆ เป็นต้น ข้อมูลจะครอบคลุมทั้งเนื้อหาและภาพถ่ายเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆทั้งในและนอกประเทศจีน วัตถุประสงค์ของฐานข้อมูลดังกล่าวคือรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมดอกไม้ในมณฑลยูนนานเพื่อการศึกษาและค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย บุคลากรจากภาครัฐตลอดจนบุคคลที่สนใจ