ฐานข้อมูลการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ฐานข้อมูลการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเป็นฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นในเดือนมิถุนายน ปีค.ศ. 2003  โดยหอสมุดของมหาวิทยาลัยยูนนาน ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ มุ่งตอบสนองความต้องการในการเรียนและการวิจัยเกี่ยวกับชาติพันธุ์วิทยาซึ่งเป็นวิชาที่มีความสำคัญระดับชาติ สำนักงานวิจัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการมณฑลยูนนาน และศูนย์กลางการวิจัยเขตภาคตะวันตกเฉียงใต้ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนการวิจัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการมณฑลยูนนาน(103Y086G) หลังจากเดือนเมษายน ปีค.ศ.2010  

โครงการนี้ได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบบริการประชาชน ระยะที่สามของโครงการ 211 ของมหาวิทยาลัยยูนนาน ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2011 โครงการนี้จึงได้รับเงินทุนจากโครงการสร้างฐานข้อมูล(4401-YN-502)ระบบระบบฐานข้อมูลและห้องสมุดทางวิชาการแห่งประเทศจีน(CALIS)