แผนผังสำนักหอสมุดหอสมุดเขตตงลู่

ชั้น๑:วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

สะสมหนังสือตั้งแต่หมวดหมู่NถึงZทั้งหมด11หมวดหมู่

ชั้น๒:วิทยาศาสตร์ทางสังคม

หนังสือA、B、C、D、E、F、G、H、Kทั้งหมด11หมวดหมู่

ห้อง206(ชั้น๒)

ห้องอ่านและยืมหนังสือวรรณกรรม(I)และศิลปกรรม(j)

ชั้น๓:ตัวอย่างหนังสือวิทยาศาสตร์ทางสังคมแต่งโดยภาษาจีน

ห้อง307(ชั้น๒)สะสมหนังสือวิทยาศาสตร์ทางสังคม(A、B、C、D、E、F、G、H、I、J)ทั้งหมด11หมวดหมู่

ชั้น๓:ตัวอย่างหนังสือวิทยาศาสตร์ทางสังคมแต่งโดยภาษาต่างประเทศ

ห้อง306(ชั้น๒):หนังสือภาษาต่างประเทศทั้งหมด22หมวดหมู่

ชั้น ๔:หนังสือภาษาจีน(ห้อง408-409)

วารสารในห้องสแต็คใหญ่ชั้น ๔ ทั้งปวงได้ย้ายถึงห้องสแต็ครวมเขตเฉิงก้ง(ผู้อ่านที่ต้องการยืมอ่านหนังสือสามารถไปนัดการยื่นหนังสือล่วงหน้าที่ที่ยืมหนังสือชั้น๑)

ในปัจจุบันห้องสแต็คนี้ได้สะสมหนังสือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ(หมวดหมู่N-Z)หนังสือกฏหมายของมหาวิทยาลัยยูนนานหนังสือและหนังสือหมวดหมู่ K

ห้องหนังสือพิมพ์ห้อง407(ชั้น ๔):หนังสือพิมพ์ในสมัยก่อนปลดแอกประเทศจีนและวารสารเย็บเล่มปี2013-2014

ห้องอ่านหนังสือพิมพ์ห้อง406(ชั้น๔):นิตยสารและหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่

ชั้น๕:ห้องสแต็คหนังสือโบราณห้องหนังสือจ้งมู่ห้องหนังสือเวิ้นซวนและห้องแสดงหนังสือมอบ

ห้องหนังสือจ้งมู่(ห้อง502)ยืมหนังสือออกจากหอสมุดไม่ได้ เพียงให้นั่งอ่านในห้อง

ห้องหนังสือเวิ้นซวน(ห้อง508)ยืมหนังสือออกจากหอสมุดไม่ได้ เพียงให้นั่งอ่านในห้อง

หนังสือควรรณกรรมและและหนังสือมอบของมหาวิทยาลัยยูนนานในห้องมอบหนังสือ(ห้อง505)ได้ปรับปรุงให้ย้ายไปเขตวิทยาเขตเฉิงก้ง

ห้องมอบหนังสือ(ห้อง505)ปัจจุบันได้สะสมวิทยานิพนธ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและวิทยานิพนธ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถยืมออกจากหอสมุดคนละ1เล่มและระยะเวลาการยืมหนังสือเป็น30วัน


ที่ยืมหนังสือปัจจุบัน

๑. ที่ยืมและคืนหนังสือชั้น ๑ (ห้อง113)

เป็นที่ยืมหนังสือห้องสแต็คออกจากหอสมุดในชั้น ๑ และชั้น ๒ และที่ยืมและคืนหนังสือในวิทยา

๒.ที่ยืมและอ่านหนังสือวรรณกรรมและคิลปกรรมชั้น ๒ (ห้อง206)  

เป็นที่ยืมและคืนหนังสือของห้อง206และที่คืนหนังสือที่ยืมจากหอสมุดตงลู่

๓.ห้องสแต็คแบบอย่างภาษาจีนชั้น ๓(ห้อง306)

เป็นที่ยืมหนังสือแบบอย่างภาษาจีนและภาษาต่างประเทศของห้อง ห้อง306 ห้อง307  ห้อง408และห้อง409

๔.ชั้นสี่ห้องวารสารชั้น ๔(ห้อง406) 

เป็นที่ทำยืมและคืนวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่และหนังสือพิมพ์ใน  ปี1912-ปี1949 

๕.ห้องข้อมูลด้านศิลปศาสตร์ชั้น ๕(ห้อง504)

เป็นที่ทำยืมและคืนหนังสือในห้องชั้น๕ทั้งหมด