การทำบัตรห้องสมุด

1.นักศึกษาต่างชาติจะได้รับบัตรห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์จากสำนักงานวิชาการหรือฝ่ายบัณฑิตศึกษา 

2 นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาระยะสั้น (เช่น นักศึกษาจาก International School) สามารถทำข้อตกลงเป็นกรณีพิเศษระหว่าง International School  และห้องสมุดเพื่อทำบัตรห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ (แต่ปกติไม่สามารถทำได้)

เวลาทำการ 

จันทร์-พฤหัส (๐๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.)   วันศุกร์   (๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)

สถานที่ติดต่อ เคาน์เตอร์บริการในหอสมุด วิทยาเขตตงลู่  เบอร์โทร  ๖๕๐๓๒๒๗๙