บริการยืม-คืน

สำหรับนักศึกษา (รวมทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก):

สามารถยืมหนังสือได้ทั้งหมด 15 เล่ม เวลาในการยืมไม่เกิน 1 เดือน/เล่ม

หนังสือภาษาจีน ยืมได้ทั้งหมด 15 เล่ม

หนังสือภาษาต่างประเทศ ยืมได้ทั้งหมด2 เล่ม

วิทยานิพนธ์ ยืมได้ทั้งหมด1เล่ม

สำหรับอาจารย์และพนักงาน

สามารถยืมหนังสือได้ทั้งหมด 20 เล่ม เวลาในการยืมไม่เกิน 3 เดือน/เล่ม

หนังสือภาษาจีน ยืมได้ทั้งหมด 20 เล่ม

หนังสือภาษาต่างประเทศ ยืมได้ทั้งหมด  2 เล่ม

วิทยานิพนธ์ ยืมได้ทั้งหมด 1 เล่ม