ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยยูนนาน

ก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยยูนนานขึ้น ครอบคลุมสาขาวิชาหลากหลาย มีทั้งบทคัดย่อและวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลทุกภาคการศึกษา ถือเป็นฐานข้อมูลที่ให้ความรู้มากที่สุดในบรรดาฐานข้อมูลอื่นของมหาวิทยาลัยยูนนาน