ฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยยูนนาน

ฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยยูนนานถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยยูนนาน โดยได้รวบรวมผลงานทางวิชาการจากคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยยูนนาน จุดประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการสำหรับนักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา