Kho dữ liệu số đặc sắc về văn hiến nghiên cứu dân tộc Tây Nam

“ Kho dữ liệu số đặc sắc về văn hiến nghiên cứu dân tộc Tây Nam” được thư viện trường Đại học Vân Nam xây dựng vào tháng 6 năm 2003, để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu của môn học trọng điểm cấp quốc gia, phòng nghiên cứu khoa học xã hội trọng điểm Bộ Giáo dục, môn học Dân tộc học và Trung tâm Nghiên cứu văn hóa dân tộc biên cương trong trường. Kho dữ liệu chủ yếu lưu trữ những văn hiến dưới dạng văn bản. Chương trình xây dựng này đã nhận được sự hỗ trợ vốn của quỹ nghiên cứu khoa học xã hội (03Y086G) thuộc sở giáo dục tỉnh Vân Nam. Sau tháng 4 năm 2010 chương trình này đã được cho phép đưa vào chương trình xây dựng kỳ thứ ba của hệ thống phcụ vụ công cộng công trình “211” trường Đại học Vân Nam để tiến hành xây dựng, và có sự phát triển to lớn; tháng 5 năm 2011 chương trình lại nhận được sự hỗ trợ xây dựng của tử hạng mục “Kho dữ liệu số đặc sắc về chuyên đề” (4401-YN-502) thuộc chương trình xây dựng kỳ thứ ba về hệ thống bảo đảm văn hiến giáo dục cao đẳng đại học (CALIS) “Công trình 211” của bộ giáo dục. Qua sự nỗ lực của các thành viên trong nhóm thực hiện chương trình, hiện nay kho dữ liệu đã có quy mô nhất định.