Giờ mở cửa

Đông Lục

Thứ 2-5, thứ 7,chủ nhật: 8:00 - 22:00

Thứ 6: 8:30 - 12:00


Trình Cống

Thứ 2-5, thứ 7,chủ nhật: 8:30 - 22:30

Thứ 6: 8:30 - 12:00