Sơ đồ chức năng (cơ sở Trình Cống)

Tầng 1
Khu Tây 1    văn học, nghệ thuật (I, J)
Tây Trung Đình   sách phiêu lưu
Khu lưu trữ  kho sách tập trung  
Trung Đình
Khu triển lãm sách mới
Đông Trung Đình
Khu triển lãm sách mới của nhà xuất bản
 Khu đông  1
Ngôn ngữ, văn học, lịch sử, địa lý, loại sách tổng hợp (H, K, Z)

Tầng 2
 Khu Tây 1
Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tôn giáo,tổng luận khoa học xã hội, chính trị, pháp luật (A, B, C, D)
Khu Tây 2
Văn hiến lưu trữ đặc biệt
Khu Tây 3
Sách lưu trữ theo phương pháp trường Đại học Vân Nam (môn khoa học xã hội)
Trung Đình
Báo chí sẵn có
Khu Đông 3
Sách pháp luật Đại học Vân Nam (môn khoa học tự nhiên), lịch sử cơ sở khu Bắc của trường cũ, nghệ thuật, loại sách tổng hợp (J, K, Z)
Khu Đông 1
Quân sự, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục (E, F, G)

Tầng 3
Khu Tây 1
Sách khoa học tự nhiên (N, K)
Khu Tây 2
Cuốn sách thiện bản, sách cổ
Khu Tây 3
Tạp chí Đại  học Phức Đán tặng
Trung Đình
Kỹ thuật tự động hóa, kỹ thuật máy vi tính
Khu Đông 3
Tạp chí Đại học Phức Đán tặng trao
Khu Đông 2
Sách do cá nhân và tập thể tặng
Khu Đông 1
Tạp chí Đại học Phức Đán tặng

Tầng 4
Khu Tây 1
Trung tâm văn hiến tiếng Nhật
Khu Tây 2
Trung tâm văn hiến tiếng Nhật
Trung Đình
Sách ngoại văn
Khu Đông 2
Kho Văn khố Đại học Vân Nam
Khu Đông 1
Báo chí cũ quá hạn