Kho tàng sưu tập luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ trường Đại học Vân Nam

Do thư viện trường Đại học Vân Nam xây dựng, lưu trữ tất cả luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ từ khi thành lập trường Đại học Vân Nam. Có đặc điểm phạm vi môn học rộng, số lượng văn hiến lớn, chất lượng thu thập cao, thu thập toàn văn, đổi mới từng học kỳ, phương thức sử dụng linh hoạt vân vân, là kho dữ liệu đặc sắc có uy tín nhất của trường Đại học Vân Nam.