Quy trình làm thẻ

 Đối với lưu học sinh
1. Lưu học sinh đang học tại trường do phòng giáo vụ hoặc viện nghiên cứu sinh của trường cung cấp trực tiếp danh sách vào học của lưu học sinh cho thư viện, sau đó dùng thẻ sinh viên đa chức năng là có thể đến thư viện sử dụng các loại tài liệu theo yêu cầu của thư viện.
2. Đối với lưu học sinh học ngắn hạn (như lưu học sinh ở học viện Lưu học sinh), do học viện ký thỏa thuận với thư viện sau đó tiến hành theo thỏa thuận. (Thường không cho phép làm)
Thời gian và địa điểm làm thẻ: Thứ 2-5 (8:00 - 12:00; 2:30 - 6:00), thứ 6 (8:00 - 12:00), quầy tư vấn thư viện cơ sở Đông Lục.
Điện thoại tư vấn: 65032279