Quy tắc mượn đọc

Sinh viên, học viên cao học,  học viên tiến sĩ: Số lượng mượn tối đa là 15 quyển.  
Số lượng  sách Hán văn được mượn tối đa là 15 quyển, số lượng  sách ngoại văn được mượn tối đa là 2 quyển, luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ 1 quyển, thời hạn mượn không thay đổi.
Cán bộ giảng viên: số lượng mượn tối đa là 20 quyển.
Số lượng mượn sách Hán văn tối đa là 20 quyển, số lượng mượn sách ngoại văn tối đa là 20 quyển, luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ 1 quyển, thời hạn mượn không thay đổi.